Studie föreslås för riskbaserad mammografi för kvinnor över 74 år

Det saknas studier av effekten på dödlighet av bröstcancer hos äldre kvinnor. Nu föreslås regionens bröstcentrum ta fram ett förslag för en studie för riskbaserad screening för kvinnor över 74 år. Foto: Unsplash/National cancer Institute

Region Stockholms bröstcentrum föreslås ta fram en studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år. 

Innan sommaren gav Vårdens kunskapsstyrningsnämnd hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda höjd eller avskaffad åldersgräns vid bröstcancerscreening med mammografi, för att se om även kvinnor efter 74 år kan omfattas. Nu föreslås regionens bröstcentrum att ta fram förslag för en vetenskaplig studie för riskbaserad screening för kvinnor efter 74 år, detta då det saknas studier av effekten på dödlighet hos äldre kvinnor. Idag kallas kvinnor 40 – 74 år till mammografi, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.
– Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Vi behöver göra något åt den åldersdiskriminering kvinnor över 74 år upplever av att inte längre kallas till mammografi, menar vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD). 

På regionens begäran har en hälsoekonomisk analys genomförts av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) och i den preliminära rapporten framgår att det behövs studier av mammografiscreening för kvinnor 75 år och äldre innan det går att dra några slutsatser av höjd åldersgräns. 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd kommer på sitt nämndsammanträde 28 september ta ställning till om man ska ge regionens bröstcentrum i uppdrag att ta fram förslag för en vetenskaplig studie för riskbaserad screening för kvinnor efter 74 år. 
– Om det är evidens som saknas, låt oss då ta fram evidens. Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden tänker på hur vi ska kunna förbättra vården. Här har vi nu en unik chans att ta fram ny kunskap som kan föra utvecklingen framåt, säger Désirée Pethrus (KD) som är ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd. 

I tjänsteutlåtandet föreslås också en rad andra åtgärder i syfte att öka deltagandet i mammografi generellt och specifikt för grupper med lågt deltagande. Bland annat handlar det om att breddinföra SMS-påminnelser, förbättra bemötandet för kvinnorna och kompetensutveckling för primärvårdsläkare kring bedömning av bröst.

Total
0
Shares